Terms & Conditions

REGULAMIN

Sklep internetowy Hultaj jest dostępny pod adresem http://hultajbikes.com. Prowadzony jest przez firmę Hultaj – bikes, technology, humanities Krzysztof Nowak. Siedziba firmy znajduję się w Kończycach Małych na ul. Spółdzielczej 4, kod pocztowy 43-410. Działalność zarejestrowana jest pod numerem NIP: 8992614837 oraz REGON: 363499024.

 

Ochrona danych osobowych:

1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu Hultaj, są przetwarzane i administrowane przez Hultaj – bikes, technology, humanities Krzysztof Nowak.

2. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w przypadku zgody klienta w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach.

3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

4. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronie Moje Konto każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

Zdjęcia i opisy produktów:

1. Wszelkiego rodzaju zdjęcia, grafiki oraz opisy produktów są własnością sklepu Hultaj lub osób, które wyraziły zgodę na ich zamieszczenie.

2. Zdjęcia oraz opisy produktów są tak przygotowywane, aby jak najlepiej odwzorowywały faktyczny wygląd i specyfikację towaru. W przypadku gdy produkt nie spełni oczekiwań klienta istnieje możliwość zwrotu towaru zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271). Patrz akapit Zwroty.

 

Ceny:

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym Hultaj są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych, dolarach lub Euro – w zależności od waluty wybranej przez klienta.

2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 

Zamówienia:

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Sklep internetowy Hultaj prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

4. Produkty oferowane w sklepie Hultaj są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, chyba że opis przedmiotu stanowi inaczej.

5. Produkty wadliwe lub używane posiadają wyraźne i stosowne oznaczenia na stronie produktu.

6. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub na prośbę klienta fakturę VAT.

7. Informacja udzielona przez sklep Hultaj o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

 

Wysyłka:

Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towaru po ustaleniu miejsca i terminu odbioru.

 

Płatności:

Możliwe są następujące formy płatności:

• Przelew – przedpłata na konto za zamówiony towar. Zamówienie zostaje zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty.

• Płatności elektroniczne – za pośrednictwem systemu płatniczego PayPal.

 

Zwroty:

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie 10 dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

Reklamacje:

1. Produkty posiadają gwarancję producenta. W przypadku wystąpienia wad lub defektów powstałych w trakcie użytkowana, klient ma prawo zgłoszenia reklamacji, o ile od dnia zakupu nie minął czas dłuższy niż czas gwarancji określony przez producenta towaru.

2.Sklep Hultaj ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

3. Określając sposób realizacji reklamacji produktu, Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 

Postanowienia końcowe:

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Hultaj – bikes, technology, humanities Krzysztof Nowak.

3. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie sklepu http://hultajbikes.com i obowiązuje przez czas nieokreślony.

5. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.